KAPI RAY

Pracownia

Diagnostyki Obrazowej

NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni Rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów Rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.),
informujemy, że w jednostce organizacyjnej:

Pracowni Diagnostyki Obrazowej „Ka-Pi Ray” w Ustroniu, ul. Mickiewicza 1

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące przez aparaty Rtg : aparat ogólnodiagnostyczny oraz aparat stomatologiczny punktowy.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu Rtg
oraz na uruchomienie pracowni Rtg przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych, wyrażonych jako dawka równoważna określona dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów Rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni Rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni Rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.